{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

PCSO Introduction / Cyflwyniad PCSO


Hello all 

 

My name is PCSO Morgan  and I am the PCSO for Maesteg. 

 

Firstly, thank you for joining South Wales Listens. If you haven’t already, I would be grateful if you would take 5 minutes to complete this survey which will give you the opportunity to tell us about the issues that matter most to you.


Please click here to complete the survey

 

I wanted to take this opportunity to introduce myself as I am the local Police Community Support Officer for the area you live.

 

I joined South Wales Police in 2022. I really enjoy my job. 

 

I look forward to sharing with you what we are doing as Neighbourhood Policing Team to tackle the issues that matter most to you, and don’t forget, South Wales Listens is all about two-way communication and you are able to reply to any message I send and receive a response directly from the team.

 

Please note, that South Wales Listens is not a crime reporting tool. In an emergency, if you or your property are at risk, or a crime is in progress call 999.

 

Helo Pawb 

 

Fy enw i yw PCSO Morgan a fi yw Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu Maesteg. 

 

Yn gyntaf, diolch i chi am ymuno â De Cymru yn Gwrando. Os nad ydych eisoes wedi gwneud, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn treulio 5 munud yn cwblhau'r arolwg hwn a fydd yn rhoi'r cyfle i chi ddweud wrthym am y materion sydd bwysicaf i chi.

 

Roeddwn eisiau cymryd y cyfle hwn i gyflwyno fy hun, gan mai fi yw Swyddog Cymorth Cymunedol lleol yr Heddlu ar gyfer yr ardal rydych yn byw ynddi.

 

Ymunais â Heddlu De Cymru yn 2022. Rwy'n mwynhau fy swydd yn fawr iawn, ond y rhan rwy'n ei fwynhau fwyaf yw. 

 

Rwy'n edrych ymlaen at rannu gwybodaeth am yr hyn beth rydym wrthi'n ei wneud fel Tîm Plismona yn y Gymdogaeth â chi i fynd i'r afael â'r materion sydd bwysicaf i chi, a pheidiwch ag anghofio, prif nod De Cymru yn Gwrando yw sicrhau cyfathrebu dwy ffordd lle gallwch chi ateb unrhyw neges y byddaf wedi ei hanfon atoch, a derbyn ymateb yn uniongyrchol gan y tîm.

 

Cofiwch, nid adnodd i roi gwybod am droseddau yw De Cymru yn Gwrando. Os byddwch chi neu eich eiddo yn wynebu risg, neu os bydd trosedd yn digwydd, ffoniwch 999 mewn argyfwng.


Reply to this message

Message Sent By
Stacey Morgan
(South Wales Police, PCSO , Maesteg NPT T1)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials